แพ็กเกจ 9T

เลือกทางออกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ  ด้วยชุดซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจ เพื่อใช้งานอย่างประสบความสำเร็จที่ทรงพลังในระบบเดียว

 

Sales & Marketing

Basic

Pro

Enterprise

Quoting check check check
Customizable Paperhead check
check
check
PC Browser Support check
check
check
Mobile Device Support check
check
check
Customizable Doc Sequence check
check
check
Credit Limit uncheck
check
check
Basic Reporting uncheck
check
check
URL Quote View uncheck
check
check
Advance Reporting uncheck
uncheck
check
Form Design Change uncheck
uncheck
check
Role Based Feature Access uncheck
uncheck
check
SMTP Mail Connector uncheck
uncheck
check

Billing

Basic

Pro

Enterprise

Invoice / Billing note check check check
Tax Invoice check check check
Delivery Note check check check
Receipt check check check
Customizable Doc Sequence uncheck check check
Billing Group uncheck check check
Payment Term uncheck check check
Backlog uncheck check check
Role Based Feature Access uncheck check check
Basic Reporting uncheck check check
Advanced Reporting uncheck uncheck check
SMTP Mail Connector uncheck uncheck check

Common Modules

Basic

Pro

Enterprise

Multiple currency support check check check