ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ข้อตกลง

1.1 ภาคี

1.1.1 บริษัท อเวสต้า จำกัด ให้บริการ 9t.com ต่อไปเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” และลูกค้า เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ต่อไปเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” ยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัด บนข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่มีอยู่ในแบบฟอร์มมาตรฐานของข้อตกลง

1.2 รูปแบบมาตรฐานของข้อตกลง

1.2.1 แบบฟอร์มข้อตกลงมาตรฐาน 9t.com กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของบริการและผลิตภัณฑ์(Standard Form of Agreement : SFOA) ที่ผู้ให้บริการนำเสนอประกอบด้วย :

ก) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ก) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ก) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1.2.2 ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะผูกพันตาม SFOA ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการเมื่อผู้ใช้บริการเริ่มต้นทำข้อตกลง

1.3 การเข้าถึงเอกสาร SFOA

1.3.1 ปัจจุบัน SFOA จะพร้อมใช้งานเสมอ สามารถเข้าถึงได้จาก https://9t.com

1.3.2 ถ้าผู้ใช้บริการต้องการความช่วยเหลือในการอ่านนี้โปรดติดต่อสำนักงานของ 9t.com

1.4 การเปลี่ยนแปลงใน SFOA

1.4.1 ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยน SFOA ได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยน SFOA โดยใช้วิธีการตามรายละเอียดในข้อ 9.5

1.4.2 ในกรณีที่ผู้ให้บริการเปลี่ยน SFOA และแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบนั้น หมายถึง ผู้ใช้บริการยอมรับการปรับปรุง SFOA

1.5 สิทธิของผู้ใช้บริการ

1.5.1 ต้องมีกฎหมายด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้ให้บริการจัดหาบริการโทรคมนาคมให้กับผู้ใช้บริการตาม "แบบฟอร์มข้อตกลงมาตรฐาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป"

1.5.2 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามนโยบายของแบบฟอร์มข้อตกลงมาตรฐานอย่างเคร่งครัด

2. คำนิยาม

"ข้อตกลง" หมายถึง ข้อตกลงนี้สำหรับการจัดหาสินค้าและบริการโดย 9t.com ให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งรวมถึงมาตรฐานนี้ รูปแบบของข้อตกลง , คำอธิบายการบริการและข้อกำหนดราคาหรือการดำเนินการ

"ใบสมัคร" หมายความว่า ใบสมัครแต่ละใบดำเนินการโดยผู้ใช้บริการ (ทั้งฉบับพิมพ์หรือออนไลน์บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ) และส่งไปยัง 9t.com เพื่อร้องขอบริการ

"วันทำการ"หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

"เวลาทำการ"หมายถึง เวลา 08.30 น ถึง 17.30 น. ของทุกวันทำการ

"ค่าบริการ" หมายถึง ค่าบริการที่เรียกเก็บไปยังผู้ใช้บริการของ 9t.com สำหรับสินค้าและบริการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดราคาหรือการดำเนินการ หรือวิธีการอื่น ๆ

"ระยะเวลาของสัญญา" หมายถึง ในส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในคำอธิบายสำหรับการให้บริการ

"ข้อมูลผู้ใช้บริการ"หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดที่ไม่ใช่ข้อมูลของ 9t.com โดยเฉพาะข้อมูลหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของผู้ใช้บริการและย้ายไป 9t.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ 9t.com

"ค่ายกเลิกก่อนกำหนด"หมายถึง ค่าบริการทีเป็น "ค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนกำหนด" ในข้อกำหนดราคาหรือการดำเนินการ

"สินค้า"หมายถึง สินค้าที่ผู้ให้บริการจัดหาให้กับผู้ใช้บริการรวมถึงสินค้าที่ให้บริการในการเชื่อมต่อกับบริการใด ๆ

"VAT"หมายถึง ภาษีสินค้าและบริการ

"การชำระเงินใหม่"หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระไปยังตัวประมวลผลการชำระเงินเกตเวย์หรือธนาคาร เมื่อชำระค่าบริการล้มเหลว

"การสนับสนุน"หมายความว่า ผู้ให้บริการสนับสนุนโดยกดหมายเลขโทรศัพท์ +66(0)45-959612 หรือส่งอีเมลไปที่ support@9t.com

"บริการ"หมายถึง รายการบริการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดราคาหรือการดำเนินการ

"ข้อเสนอของบริการ"หมายถึง เอกสารที่เขียนขึ้นโดย9t.com ที่มีข้อเสนอทางธุรกิจสำหรับการอนุมัติจากผู้ใช้บริการ

"ความร้ายแรง 1 เหตุการณ์"หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประสิทธิภาพปกติของระบบและส่งผลกระทบ มากกว่า 25% ของผู้ใช้บริการ 9t.com

"ชั่วโมงการสนับสนุน"หมายถึง 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์

"การบำรุงรักษาตามตารางเวลา"หมายถึง การบำรุงรักษาดำเนินการโดย 9t.com จะมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยส่งทางอีเมลหรือประกาศบนเว็บไซต์ 9t.com ก่อนดำเนินการ

"การรับประกันบริการ"หมายถึง การรับประกันว่า 9t.com จะมีระดับการบริการที่พิเศษ

"ระดับการให้บริการ"หมายถึง ร้อยละของเวลาในช่วงเดือนปฏิทินที่มีบริการให้กับผู้ใช้บริการ

"ส่วนลดระดับการให้บริการ"หมายถึง การคืนเงินสำหรับบริการหลังการหยุดทำงาน ซึ่งกำหนดไว้ในคำอธิบายการบริการสำหรับบริการนั้น

"แบบฟอร์มมาตรฐานของข้อตกลง" หมายถึง สิ่งนี้เอกสารชื่อ "แบบฟอร์มข้อตกลงมาตรฐาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป" และรวมถึงนโยบายของผู้ให้บริการ

"แบบฟอร์มสรุปข้อตกลงมาตรฐาน" หมายถึง สรุปข้อกำหนดในการให้บริการของแบบฟอร์มมาตรฐานของข้อตกลงนี้

"บริษัท โทรคมนาคม" หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตหรือตามพระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

"เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ของ 9t.com ที่ https://9t.com หรือเว็บไซต์ที่เปลี่ยนเส้นทางจากเว็บไซต์นี้

“ข้อกำหนดราคาหรือการดำเนินการ”หมายถึง รายการราคาบริการตามที่ระบุไว้ใน https://9t.com

"ข้อมูล 9t.com" หมายถึง การกำหนดค่า 9t.com และสนับสนุนการกำหนดค่าโครงสร้างพื้นฐาน (กล่าวคือ9t.com หลักของ DNS, DHCP, Microsoft AD,VMware vCloud-Director Cells, vCenters วีเอ็มแวร์, และ Microsoft SQL Database clusters) บริการการใช้งานและการกำหนดค่าเครื่องผู้ใช้บริการ

3. บริการของ 9t.com

3.1 การสมัครใช้บริการ

3.1.1 ผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำขอรับบริการของสินค้าและบริการได้อย่างน้อยหนึ่งรายการโดย :

ก) การกรอกใบสมัครออนไลน์ https://9t.com หรือ

ข) กดหมายเลขโทรศัพท์ +66(0)45-959612

3.1.2 SFOA ของผู้ให้บริการสามารถบังคับใช้ได้ :

ก) ถ้าผู้ใช้บริการสมัครทางออนไลน์ในวันที่ผู้ใช้บริการส่งใบสมัคร หรือ

ข) ถ้าผู้ใช้บริการลงนามในข้อเสนอ 9t.com ในวันที่ยินยอมตามข้อตกลง

3.2 การจัดเตรียมบริการสำหรับผู้ใช้บริการ

3.2.1 เมื่อผู้ให้บริการยอมรับผู้ใช้บริการถือว่ามีผลผูกพันตามข้อตกลง ระยะเวลาและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ จนกว่าจะถึงเวลาถูกยกเลิกตามข้อตกลงนี้

3.2.2 ผู้ให้บริการจะควบคุมทางเทคนิคสำหรับการให้บริการ

3.2.3 ผู้ใช้บริการต้องให้ความร่วมมืออย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถจัดหาบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

3.2.4 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลในระบบใบสมัครออนไลน์และให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดต่อการชำระเงินคืนให้กับ 9t.com

3.2.5 เพื่อรักษาคุณภาพของการให้บริการของ 9t.comผู้ใช้บริการอาจจะจัดลำดับความสำคัญการจัดส่งข้อมูลมายังเครือข่ายของผู้ให้บริการที่มีความเร็วเหมาะสมตามที่ดุลพินิจของผู้ใช้บริการ

3.2.6 การบริการที่มีให้เป็นไปตามพื้นฐาน

3.2.7 อาจเกิดความล่าช้าระหว่างการดำเนินการของข้อตกลงและข้อกำหนดในการให้บริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ

3.3 ความเร็วในการรับส่งและรับ

3.2.8 การเชื่อมต่อการรับและการส่งข้อมูล ให้ระบุความเร็วสูงสุดในทางทฤษฎีที่สามารถทำได้กับบริการภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม ผู้ใช้บริการยอมรับว่าความเร็วที่แท้จริงประสบความสำเร็จอาจแตกต่างจากความเร็วทางทฤษฎี

4. การใช้บริการ

4.1 ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

4.1.1 ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้งตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการยินยอมเก็บข้อมูลนี้ไว้ในปัจจุบัน

4.1.2 ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดหรือการละเว้นการกระทำที่เกิดขึ้นภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการทางบัญชีหรือรหัสผ่านรวมถึงเนื้อหาของการส่งผ่านทางบริการและการรักษาความลับของผู้ให้บริการ

4.1.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เผยแพร่แจกจ่ายหรือเผยแพร่คำหมิ่นประมาทหรือมิชอบด้วยกฎหมายผ่านการใช้บริการ

4.1.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้บริการเพื่อคุกคาม ลวนลาม, ล่วงละเมิดหรือละเมิดกฎหมาย สิทธิส่วนบุคคล

4.1.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้บริการเพื่อละเมิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า,ความลับทางการค้าหรือสิทธิหรือสิทธิอื่น ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์หรือความเป็นส่วนตัว

4.1.6 ผู้ใช้บริการจะปฏิบัติตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการส่งข้อมูลทางเทคนิคออกจากราชอาณาจักรผ่าน 9t.com

4.1.7 ผู้ใช้บริการต้องมั่นใจว่าการใช้บริการนั้นไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้เยาว์และผู้ใช้บริการจะชดใช้ค่าเสียหายแก่ 9t.com หากความผิดเกิดขึ้นในฐานะผู้ให้บริการที่ได้รับผลจากการที่ผู้ใช้บริการละเมิดข้อนี้

4.1.8 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าความผิดเป็นของตนเองในการละเมิดกฎที่กำหนดไว้โดยบุคคลที่สามที่มีเนื้อหาหรือบริการต้องเข้าถึงหรือใช้บริการ

4.1.9 ผู้ใช้บริการยอมรับว่า 9t.com อาจทำตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพของบริการ

4.1.10 การที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อ กำหนด อาจส่งผลทางแพ่งหรือทางอาญาสำหรับความรับผิดชอบและระยะเวลาของบริการ

4.2 การใช้ความรับผิดชอบ

4.2.1 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ซึ่งมีผลบังคับใช้ในแต่ละระบบการเข้าถึง ถ้าผู้ใช้บริการทำหน้าที่ประมาทหรือขาดความรับผิดชอบหรือเป็นอันตรายต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือระบบบริการของผู้ใช้บริการอาจระงับหรือยกเลิกได้ตลอดเวลาซึ่งผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับการยกเลิกก่อนระยะสัญญาของบริการ

4.3 การใช้งานที่ปลอดภัย

4.3.1 ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการรักษาความปลอดภัยในการให้บริการของตนเอง การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตในการให้บริการโดยบุคคลที่สามจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

4.4 การใช้ที่ผิดกฎหมาย

4.4.1 บริการของผู้ให้บริการสามารถใช้งานได้ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การเก็บข้อมูลการส่งผ่านหรือการแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ รวมถึงเนื้อหาลิขสิทธิ์ ได้รับความคุ้มครองโดยความลับทางการค้า

4.4.2 ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้หรืออนุญาตอื่น ๆ แก่บุคคลที่จะใช้เครือข่ายและระบบใด ๆ อันมีลักษณะผิดกฎหมายหรือหลอกลวงรวมถึงกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องห้ามภายใต้พระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.5 ประกาศแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์

4.5.1 ในกรณีที่ 9t.com ได้รับหลักฐานจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนของพวกเขาที่อ้างว่าผู้ใช้บริการอาจใช้บริการโดยมิชอบผู้ให้บริการจะขอให้ผู้ใช้บริการลบเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเนื้อหาผิดกฎหมายออกภายใน 72 ชั่วโมง

4.5.2 ในกรณีที่บทบัญญัติของข้อกล่าวหาว่ามีลิขสิทธิ์เนื้อหาหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายยังไม่หยุดลงหลังจาก 72 ชั่วโมง หลังจากได้รับหนังสือแจ้ง 9t.com จะ ระงับบัญชีผู้ใช้บริการไว้ และบังคับใช้ข้อกำหนดของการเผยแพร่เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาต่อไป

4.6 การใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

4.6.1 ความพยายามในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์หรือการแทรกแซง การทำงานของระบบตามปกติไม่ว่าจะเป็นบนอุปกรณ์ของผู้ให้บริการหรือระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือเครือข่ายที่เข้าถึงโดยบริการของผู้ให้บริการอาจส่งผลให้มีการระงับหรือยุติการใช้งานบริการของผู้ใช้บริการ กิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงเหตุนอกเหนือการคาดเดาหรือการใช้งานรหัสผ่านที่นอกเหนือจากผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของ ระบบจะไม่ให้การต้อนรับให้เข้าใช้งาน

4.6.2 ความพยายามในการทำลายหรือแทรกแซงผู้ใช้บริการหรืออุปกรณ อาจสงผลตอการบอกเลิกหรือระงับการให้บริการของผู้ใช้บริการ การหยุดชะงักรวมถึง การจำกัดการกระจายโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือสแปม, การผูกขาดการให้บริการ,การแพร่กระจายหรือการส่งข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ที่มีเวิร์มคอมพิวเตอร์ โทรจัน, ไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ การใช้เครือข่ายเพื่อเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ การส่งอีเมลที่ก่อกวนหรือขู่เข็ญและปลอมแปลงหรือพยายามปลอมแปลงข้อความอีเมล

4.6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดและชดใช้ 9t.com สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดและความเสียหาย ส่วนที่ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตในกิจกรรมจะถูกบอกเลิกและหยุดชะงัก

4.7 การยกเลิกการให้บริการ

4.7.1 ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบริการผ่านทางบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้ โดยการส่งอีเมลถึง 9t.com ในวันและเวลาทำการ

4.7.2 เมื่อมีการขอยกเลิกบริการ ผู้ให้บริการจะยกเลิกบริการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินซึ่งได้รับคำขอ นี่คือโดยทั่วไปตามเดือนปฏิทิน ตัวอย่างเช่น หากมีการยกเลิกขอให้ทำในวันที่ 25 มกราคมนี้ การเรียกเก็บเงินค่าบริการจะสิ้นสุดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถ้าหากการขอยกเลิกบริการจะมีขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม การเรียกเก็บเงินจะสิ้นสุดในวันที่ 1 เมษายน

4.7.3 ถ้าผู้ให้บริการไม่ได้รับการแจ้งจากผู้ใช้บริการ 1 วันทำการก่อนวันสิ้นงวดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินบริการและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินต่อไปจนถึงช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินถัดไปในตามคำอธิบายการให้บริการ

4.8 การสิ้นสุดการให้บริการ

4.8.1 ผู้ให้บริการอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ทันทีโดยแจ้งให้ทราบ ดังนี้:

ก) ผู้ใช้บริกคารได้ให้ข้อมูลกับ 9t.com อันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดหรือผู้ใช้บริการไม่ได้ให้เหตุผลใดๆ กับ 9t.com ที่ร้องขอเพื่อทราบวัตถุประสงค์ในการนี้ ข้อตกลง

ข) การชำระเงินที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ใช้บริการ วิธีการถูกปฏิเสธหรือเสียชื่อเสียงหรือผู้ใช้บริการไม่สามารถชำระเงินตามจำนวนที่กำหนดได้ภายใน 14 วันหลังจากวันครบกำหนด

ค) ผู้ให้บริการค้นพบหรือมีเหตุผลเชื่อว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้เยาว์หรือไม่เชื่อผู้ใช้บริการมีอำนาจในการเข้าร่วมข้อตกลงนี้

ง) ผู้ให้บริการเชื่อว่าผู้ใช้บริการกำลังจะถึงหรืออาจจะกลายเป็นหรือเป็นอันตรายต่อการเป็นขึ้นอยู่กับรูปแบบของการล้มละลายใด ๆ หรือการบริหาร

จ) หากผู้ใช้บริการเป็นห้างหุ้นส่วนละลายละลายหรือละลายหรือละลายอยู่ในอันตรายของการละลาย

ฉ) ผู้ใช้บริการใช้อย่างผิดกฎหมายบริการ

ช) ผู้ใช้บริการถูกจัดประเภทเป็นผู้ถูกกล่าวหาทำซ้ำผู้กระทำความผิดตามกฎหมายตามข้อ 4.5.4

4.8.2 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติข้อตกลงนี้ (นอกเหนือจากข้อ 4.8.1) ด้วยสาเหตุใด ๆ ภายใน 30 วันหรือระยะเวลาของสัญญา โดยแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4.8.3 ผู้ใช้บริการสามารถยุติข้อตกลงนี้ได้ทันทีที่ 9t.com ล้มละลายหรือบุคคลล้มละลาย ข้อมูลผู้ใช้บริการทั้งหมดยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้บริการและต้องส่งคืนให้กับผู้ใช้บริการภายใน 20 วันทำการ

4.9 การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา

4.9.1 เป้าหมายของผู้ให้บริการคือการให้บริการที่ปราศจากข้อบกพร่อง ผู้ให้บริการไม่สามารถรับประกันเรื่องนี้ได้ ผู้ให้บริการ จะพยายามดำเนินการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาทั้งหมดที่อยู่นอกเวลาทำการ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องระงับการให้บริการของเราในระหว่างเวลาทำการเพื่อดำเนินการซ่อมแซมฉุกเฉินระบบของผู้ให้บริการ

4.10 การรายงานข้อบกพร่องและรายละเอียด

4.10.1 ผู้ใช้บริการอาจรายงานข้อผิดพลาดในการให้บริการโดย :

ก) กดหมายเลขโทรศัพท์ +66(0)45-959612

ข) อีเมล support@9t.com

4.10.2 การสืบค้นแต่ละครั้งจะได้รับการกำหนดให้เป็นบัตรหมายเลขไม่ซ้ำกัน โปรดใช้หมายเลขบัตรนี้เมื่อถามคำถามกับทีมสนับสนุนของผู้ให้บริการ

4.10.3 การยอมรับหมายเลขบัตรนี้เป็นการยอมรับรายงานความผิดพลาด

4.10.4 ทีมสนับสนุนจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการระบุและแก้ไขข้อบกพร่อง

4.10.5 ในกรณีที่ปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้โดยทีมสนับสนุนจะทำตามขั้นตอนต่อไปคือขยายบัตรไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อดำเนินการต่อตรวจสอบ

4.10.6 เมื่อบัตรได้รับการแก้ไขหรือปิดแล้วผู้ใช้บริการจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนการเปลี่ยนสถานะของบัตร

4.10.7 หากผู้ใช้บริการขอให้ผู้ให้บริการมาถึงผู้ใช้บริการ ณ สถานที่เพื่อซ่อมแซมข้อบกพร่องและมันจะเกิดจากอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

4.10.8 ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของ ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อสินค้าของ 9t.com อุปกรณ์ในสถานที่ของผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการต้องจ่ายเงินเพื่อการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ อุปกรณ์ของ 9t.com

4.11 การเปลี่ยนแปลงบริการ

4.11.1 ผู้ให้บริการอาจถอนแพคเกจประเภทใดก็ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะใช้เวลาและมีผลกระทบจากการสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาปัจจุบัน

4.12 ข้อตกลงระดับการให้บริการ

4.12.1 ผู้ให้บริการจะกำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพต่ำสุดและให้ส่วนลดถ้าบริการไม่สามารถปฏิบัติตามได้เป้าหมายเหล่านี้

4.12.2 การคืนเงินค่าบริการ (Service Rebate) สามารถดูรายละเอียดได้ในรายละเอียดการบริการ

4.12.3 กรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้ตามกำหนดการบำรุงรักษาระบบช่วงเวลานี้ได้รับการยกเว้นจากการประเมิน

4.12.3 กรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้ตามกำหนดการบำรุงรักษาระบบช่วงเวลานี้ได้รับการยกเว้นจากการประเมิน

4.12.4 เมื่อบริการไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเหตุการณ์นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ให้บริการแล้วระยะเวลาการหยุดชะงักนี้คือได้รับการยกเว้นจากการลดระดับการให้บริการเหล่านี้รวมถึงเหตุการณ์ต่อไปนี้ :

ก) การหยุดชะงักของบริการเนื่องจากมีวงจรโทรคมนาคมของ บริษัท หรือความล้มเหลวของการสื่อสารโทรคมนาคมบริการของบริษัท

ข) การหยุดชะงักของบริการเนื่องจากการใช้งานของผู้ใช้บริการ

ค) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำให้เกิดการหยุดชะงักไปยังบริการเนื่องจากการกระทำของผู้ใช้บริการหรือการละเว้นหรือการใช้บริการใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ

ง) ในกรณีที่บริการขัดจังหวะเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

จ) กรณีที่ผู้ให้บริการได้รับการร้องขอจากสาธารณะให้บริการการสื่อสารเพื่อช่วยในการปฏิบัติการฉุกเฉินและการให้บริการที่จำกัดแก้ไขของการปัญหาข้อบกพร่องหรือบริการ

ฉ) ในกรณีที่เราไม่สามารถเชื่อมต่อได้ซึ่งบริการที่ระบุหรือแกปญหาหรือบริการเนื่องจากผู้ให้บริการไม่สามารถได้รับการเข้าถึงพื้นที่หรือสถานที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ช) ความเสียหายต่อเครือข่ายอุปกรณ์หรือของผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ได้เกิดจาก 9t.com

ซ) การลดความเร็วตามแผนหรือไม่ได้ตามแผน (ไม่ใช่การสูญเสียการบริการ) เว้นแต่จะเป็นอย่างอื่นระบุไว้ในคำอธิบายการบริการ

4.12.5 ไม่สามารถขอคืนเงินค่าบริการเป็นเงินสดหรือสามารถโอนไปยังผู้ใช้บริการรายอื่นได้

4.12.6 การคืนเงินค่าบริการในเดือนใด ๆ จะถูก จำกัดไว้ที่ ร้อยละของค่าบริการสำหรับบริการส่วนบุคคลสำหรับเดือนนั้น ผู้ใช้บริการต้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริการใด ๆ ภายใน 10 วันทำการของเหตุการณ์โดยการส่งการคืนเงินค่าบริการที่ support@9t.com

4.12.7 เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามวรรค

4.12.8 ผู้ให้บริการจะประเมินคุณสมบัติของแอพพลิเคชันในตอนท้ายของเดือน

4.12.9 ในกรณีที่มีการรับส่วนลดการบริการผู้ให้บริการจะเครดิตบัญชีผู้ใช้บริการด้วยการประเมินในเดือนถัดไป

4.12.10 ผู้ใช้บริการจะไม่มีสิทธิ์ได้รับบริการรับเงินคืนที่บัญชีของผู้ใช้บริการที่ค้างชำระหรือได้รับการจัดการภายในแผนการชำระเงิน ส่วนลดไม่สามารถใช้เพื่อชดเชยจำนวนที่ค้างชำระได้

4.12.11 9t.com จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลตรวจสอบความพร้อมใช้งานและลักษณะอื่น ๆ ของบริการและเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดเตรียมการติดตั้งจะตอบสนองรวมถึงเวลาพบการแก้ไข

4.12.12 ภายใต้วรรค 4.12.12 ผู้ให้บริการจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะในกรณีถึงที่สิ้นสุด จำนวนเงินค่าเสียหายที่จ่ายโดยผู้ให้บริการจะประเมินตามสัดส่วนของ 9t.com ที่เกิดความล้มเหลว

4.13 บริการสนับสนุน

4.13.1 บริการของ 9t.com ประกอบด้วยการสนับสนุนในช่วงการว่าจ้างและการใช้งานโดยทั่วไปของบริการ

4.13.2 การสนับสนุนของผู้ให้บริการไม่ครอบคลุมถึงการบริหารงานของระบบปฏิบัติการเครื่องเสมือนหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่ในนั้น

4.13.3 9t.com อาจให้การสนับสนุนได้สำหรับข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ของผู้ใช้งาน โดยอาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4.13.4 ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ผู้ให้บริการจะแจ้งรายละเอียดของปัญหาต่าง ๆ และ เวลาในการแก้ปัญหาที่คาดไว้ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

4.13.5 มาตรฐานเวลาตอบสนองของผู้ให้บริการสำหรับปัญหาด้านการสนับสนุนใด ๆ คือ 8 ชั่วโมงในเวลาทำการ

4.13.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงสูง ผู้ให้บริการจะอัปเดตการแจ้งเตือนทุก ๆ 60 นาที

4.13.7 เราไม่สามารถให้การสนับสนุนฟรีสำหรับ :

ก) ความผิดพลาดที่อยู่นอกระบบของผู้ให้บริการ หรือ

ข) ผู้ใช้บริการที่ไม่มีอยู่ภายใต้ข้อตกลงกับผู้ให้บริการ

4.13.8 เมื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะใช้รายละเอียดที่เก็บไว้ในระบบบัญชีของเรา ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเก็บรายละเอียดเหล่านี้ไว้อัปเดต

4.13.9 9t.com สามารถจัดทำรายงานเหตุการณ์ของผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบหลังจากเหตุการณ์ความรุนแรง 1 ครั้ง

4.13.10 9t.com สงวนสิทธิ์ในการปิดหรือแยกข้อเสนอบริการใด ๆ ที่มีผลต่อหรือจะกระทบต่อ ข้อตกลงระดับบริการ

5. การเปลี่ยนแปลงบริการ

5.1 ข้อมูลความเป็นเจ้าของ

5.1.1 "ข้อมูลผู้ใช้บริการ" เป็นทรัพย์สินของใช้บริการตลอดเวลา

5.2 การนำเข้าข้อมูลและการส่งออก

5.2.1 ข้อมูลผู้ใช้บริการ (ขึ้นอยู่กับการโอนใบอนุญาตข้อจำกัด ตามข้อ 5.8) อาจถูกนำเข้าหรือส่งออกจากหรือไปยัง 9t.com ได้ตลอดเวลาโดยผู้ใช้บริการ

5.2.2 หากผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกค้นข้อมูลนี้ได้ การใช้ 9t.com จัดหาวิธีการจัดเตรียมตนเอง (เช่น ดาวน์โหลดไฟล์) และคำขอของผู้ให้บริการ คู่มือการแทรกแซงโดย 9t.com แล้วเราจะเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับการทำสำเนาและจัดส่งข้อมูลนี้

5.3 การเก็บรักษาข้อมูล

5.3.1 เมื่อผู้ใช้บริการยกเลิกบริการแล้ว ข้อมูลผู้ใช้บริการเกี่ยวกับบริการนี้จะไม่สามารถเรียกคืนได้

5.3.2 ผู้ให้บริการอาจเก็บข้อมูล Meta ที่เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้บริการและการใช้งานไม่จำกัดระยะเวลา

5.3.3 ผู้ให้บริการจะลบข้อมูลผู้ใช้บริการออกจากระบบไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ยกเลิกบริการ

5.4 การเข้าถึงข้อมูล

5.4.1 ผู้ให้บริการจะไม่เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ใช้บริการ

5.4.2 ผู้ให้บริการไม่ได้ใช้ข้อมูลผู้ใช้บริการเพื่อสร้างรายได้อื่นนอกเหนือจากการตั้งสำรองและการส่งมอบบริการ

5.4.3 หากผู้ให้บริการได้รับการดำเนินการตามกฎหมายเอเจนซี่ผู้ให้บริการมีนโยบายในการยื่นคำขอข้อมูลเมื่อได้รับสถานะที่ถูกต้องหรือคำขอทางกฎหมายของรัฐบาล

5.4.4 ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยบุคคลที่สามนอกเหนือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่ระบุไว้ข้างต้น

5.5 ข้อมูลอธิปไตย

5.5.1 ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการทั้งหมดและข้อมูลสำรองไว้ภายในราชอาณาจักรไทย

5.5.2 ผู้ให้บริการอาจเสนอผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บข้อมูลไว้นอกเขตอำนาจศาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ที่นี่คือกรณีเราจะระบุว่าข้อมูลผู้ใช้บริการอาจเก็บไว้ในสถานที่ที่ไม่ใช่ราชอาณาจักรไทย

5.5.3 ผู้ให้บริการไม่สามารถรับรองการใช้บริการข้อมูลและข้อมูล Meta ที่เกี่ยวข้อง จะไม่ถูกเก็บไว้โดยผู้ให้บริการการสื่อสารขั้นต้นในราชอาณาจักรไทย

5.6 การสำรองข้อมูล

5.6.1 9t.com จะรับผิดชอบการสำรองข้อมูลของข้อมูล 9t.com

5.6.2 ผู้ให้บริการจะไม่สามารถสำรองข้อมูลผู้ใช้บริการ จนกว่าผู้ใช้บริการจะซื้อแพคเกจสำหรับการสำรองข้อมูล

5.6.3 ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบในเลือกการสำรองข้อมูลของตนเองและการใช้งานกลยุทธ์การเก็บรักษาที่เหมาะสม

5.6.4 กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครสมาชิก 9t.com ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบการตั้งค่าการบำรุงรักษาการตรวจสอบและการทดสอบการสำรองข้อมูล

5.7 การละเมิดข้อมูลและเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

5.7.1 หากผู้ให้บริการพบว่าข้อมูลผู้ใช้บริการได้รับสูญหายหรือถูกบุกรุก ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ทางอีเมล โทรศัพท์ เพื่อประกอบการประนีประนอมและการสอบสวนทางอาญาในช่องโหว่ที่เกิดขึ้น

5.7.2 เมื่อผู้ให้บริการมีหลักฐานแสดงความผิดอาญากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด (เช่นหลักฐานของกิจกรรมแฮ็กเกอร์) ผู้ให้บริการจะแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายทราบ

5.7.3 ผู้ให้บริการได้รับคำขอข้อมูลตามข้อ 5.4.3 ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงคำขอนี้เว้นแต่จะมีการร้องขอเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายหน่วยงานบังคับใช้

5.8 การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

5.8.1 ซอฟต์แวร์และใบอนุญาตทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นของ 9t.com

5.8.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดูแลรักษาใบอนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์บนเครื่องเสมือนที่ได้รับการจัดเตรียมไว้ใน 9t.com ผู้ใช้บริการต้องรักษาใบอนุญาตที่ถูกต้องตลอดเวลาและ 9t.com สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทันทีสำหรับบริการของผู้ใช้บริการหากพบว่าเป็นในการฝ่าฝืนข้อตกลงการอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์

5.8.3 ใบอนุญาตผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

5.8.4 GPL Licensing

5.8.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ได้รับอนุญาตภายใต้ GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามใบอนุญาต เงื่อนไขเหล่านี้ ระบบปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตภายใต้ GPL อาจถูกส่งออกจาก 9t.com

5.8.6 อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกหากผู้ใช้บริการต้องการจัดการด้วยตนเองเพื่อคัดลอกเครื่องเสมือนของผู้ใช้บริการออกจากสภาพแวดล้อม

6. การเข้าถึงอุปกรณ์

6.1.1 ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงโฮสต์ทางกายภาพ สื่อที่ไหนและชั่วคราวต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องขออนุญาตจาก 9t.com การบริหาร 9t.com มีความสมบูรณ์และเป็นเอกพิจารณาให้สิทธิ์การเข้าถึงนี้

7. การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

7.1 การเรียกเก็บเงิน

7.1.1 9t.com อาจเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการสำหรับ :

ก) ค่าใช้จ่ายที่เกิดซ้ำหรือคงที่นานกว่าหนึ่งเดือน

ข) ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงได้ เฉพาะค่าใช้จ่ายในการส่วนที่เกิน

ค) ค่าติดตั้งหรือตั้งค่า ก่อนการติดตั้งเกิดขึ้น

ง) ค่าอุปกรณ์ใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการซื้อจากผู้ให้บริการ

จ) ค่าบริการที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์

7.1.2 9t.com จะเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการตามระยะเวลาการเรียกเก็บเงินที่อธิบายไว้ในลักษณะการบริการ

7.1.3 ผู้ให้บริการจะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ 9t.com

7.1.4 ตั๋วเงินจะคำนวณโดยอ้างอิงกับข้อมูลบันทึกหรือบันทึกโดยระบบของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการยอมรับว่าการคำนวณค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการจัดทำดังกล่าวถูกบันทึกไว้โดย 9t.com

7.1.5 ตั๋วเงินอาจรวมค่าใช้จ่ายจากการเรียกเก็บเงินก่อนหน้านี้

7.1.6 ผู้ให้บริการอาจออกใบแจ้งหนี้ใหม่หากมีข้อผิดพลาด และหากพบว่าผู้ใช้บริการได้ชำระเงินส่วนเกินเป็นผลของข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินบัญชีของผู้ใช้บริการ จะได้รับเครดิตการชำระเงินเกินหรือถ้าผู้ใช้บริการไม่ได้รับบริการจาก 9t.com เราจะคืนเงินค่าล่วงเวลาภายใน 20 วันทำการ

7.1.7 ภายใต้ข้อ 7.2.1 ผู้ใช้บริการต้องจ่ายเงินที่เรียกเก็บตามวันครบกำหนดที่ระบุไว้ในลักษณะการบริการและค่าบริการที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์

7.1.8 ใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงินจะมีอยู่ในแบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเอกสารและแจกจ่ายให้กับผู้ใช้บริการทางอีเมล

7.2 ข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน

7.2.1 กรณีที่ผู้ใช้บริการโต้แย้งใบแจ้งหนี้ที่ออกโดย 9t.comโปรดแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน10 วันนับจากวันที่ออก ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องระบุ:

ก) รายการในข้อพิพาท

ข) เหตุผลในการโต้แย้งข้อกล่าวหาแต่ละข้อ

7.2.2 ผู้ใช้บริการจะยังคงต้องจ่ายเงินจำนวนเงินที่ไม่มีการโต้แย้งตามวันถึงกำหนดรายละเอียดใบแจ้งหนี้

7.2.3 ผู้ให้บริการจะประเมินความถูกต้องของข้อพิพาทการเรียกเก็บเงินที่ผู้ใช้บริการอ้างสิทธิ์และให้คำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในห้า 5 วันทำการ

7.2.4 หากข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายเงินจำนวนเงินคงค้างตามวันครบกำหนดของใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่ผ่านวันที่ครบถ้วนของใบแจ้งหนี้แล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดที่ค้างชำระเงินภายใน 2 วันทำการเมื่อได้รับการแจ้งข้อพิพาทเรื่องการเรียกเก็บเงิน

7.2.5 หากพบข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินอยู่ในฝั่งผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะให้เครดิตในการเรียกเก็บเงินมูลค่าการโต้แย้งในใบกำกับสินค้าที่ใช้บังคับภายใน 2 วันทำการเมื่อมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการประเมินการโต้แย้งการเรียกเก็บเงิน

7.3 การชำระเงิน

7.3.1 ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบและต้องจ่ายเงินการใช้บริการทั้งหมด

7.3.2 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการทั้งหมด ตามค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้เว้นแต่เป็นกรณีอื่น และตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ใช้บริการและ 9t.com

7.3.3 ผู้ใช้บริการอาจเลือกที่จะชำระค่าสินค้าโดยทาง :

ก) การตัดบัญชีโดยตรงจากบัญชีที่ถือโดย บริษัทผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงิน

ข) บัตรเครดิตที่ได้รับการยอมรับ (Visa, MasterCard)

ค ) เงินฝากโดยตรง

7.3.4 ประเภทการชำระเงินที่ยอมรับได้จะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละบริการ

7.3.5 9t.com จะส่งใบกำกับภาษีให้ผู้ใช้บริการตามปฏิทินรายเดือนหรือเว้นแต่ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ใช้บริการและ 9t.com

7.3.6 หากประเภทการชำระเงินคือบัตรเครดิตหรือการตัดบัญชีโดยตรง ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่ามีเงินเพียงพอในเครดิตหรือบัญชีตัดบัญชีโดยตรงเมื่อใดก็ตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินบัญชี

7.3.7 ค่าธรรมเนียมที่เกิดจาก 9t.com จากบัตรเครดิตหรือบัญชีตัดบัญชีโดยตรงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

7.3.8 ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ 9t.com เรียกเก็บเงินใด ๆ ในบัญชีเกินตามอัตราปัจจุบัน รายละเอียดเกี่ยวกับ www.9t.com

7.3.9 กรณีที่ผู้ใช้บริการให้เครดิตการ์ดสำหรับการชำระเงินของบริการที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ 9t.com หักเงินจากบัตรนี้และตามความถี่ที่กำหนดราคาไว้ในเว็บไซต์

7.3.10 9t.com จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์หากบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการเกิดหมดอายุในรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป

7.3.11 นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการแล้วผู้ใช้บริการอาจจะถูกเรียกเก็บค่าบริการยกเลิกหรือย้ายบริการ

7.3.12 การหักกลบลบหนี้จะมีค่าธรรมเนียม

7.3.13 การปฏิเสธการหักบัญชีธนาคารโดยตรงจะมีค่าบริการ.....บาท

7.3.14 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนและการตั้งค่าทั้งหมดไม่สามารถคืนเงิน

7.3.15 ผู้ใช้บริการอาจแลกเปลี่ยนหรือรับเงินคืนสำหรับอุปกรณ์ที่ยังไม่เปิด และได้รับคืนจากผู้ให้บริการภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ

7.3.16 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบริการของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งเมื่อมีการปฏิเสธของบัตรใด ๆ เช็ค หรือการเรียกเก็บเงินโดยตรง เมื่อผู้ให้บริการเชื่อว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

7.4 นโยบายการคืนเงิน

7.4.1 ผู้ใช้บริการอาจขอรับเงินชำระคืนภายใน 7 วันแรกนับจากวันที่เริ่มต้นการซื้อบริการใหม่

7.4.2 การตั้งค่าหรือการเรียกเก็บเงินครั้งเดียวไม่สามารถคืนเงินได้

7.4.3 เงินที่จ่ายหลังจากระยะเวลาครบกำหนด ไม่สามารถคืนเงินได้

7.4.4 หากผู้ใช้บริการยุติข้อตกลงนี้อย่างถูกต้องอันเป็นผลมาจากการละเมิดของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะแก้ไขเป็น:

ก) ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการการคืนเงินสำหรับบริการที่ผู้ใช้บริการได้จ่ายเงินเข้ามาล่วงหน้า แต่ไม่ได้รับการจัดหา โดยผู้ให้บริการจะคำนวณตามอัตรารายวัน

ข) ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าการครอบครองสินค้า

8. เครดิตผู้บริโภค

8.1 การจัดหาให้แกาหน่วยงานรายงานเครดิต

8.1.1 ผู้ใช้บริการยอมรับว่า 9t.com อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้บริการไปยังหน่วยงานรายงานเครดิต

8.1.2 ผู้ใช้บริการยอมรับว่า 9t.com อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการจากธุรกิจซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าความน่าเชื่อถือทางการเงินของบุคคลเพื่อการประเมินสำหรับผู้บริโภค

8.1.3 ผู้ใช้บริการยอมรับว่า 9t.com อาจได้รับรายงานสินเชื่อผู้บริโภคที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการจากการรายงานเครดิตของหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินเครดิตของผู้ใช้บริการ

8.1.4 ผู้ใช้บริการตกลงว่า 9t.com อาจแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้เครดิตที่มีชื่อของผู้ใช้บริการภายใต้พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

ก) เพื่อประเมินใบสมัครผู้ใช้บริการสำหรับเครดิต

ข) แจ้งให้ผู้ให้สินเชื่อรายอื่นทราบถึงการผิดนัดของผู้ใช้บริการ

ค) เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ใช้บริการ

8.1.5 ผู้ใช้บริการเข้าใจว่าข้อมูลการแลกเปลี่ยนอาจเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือเครดิตของผู้ใช้บริการ, การยืนเครดิต,ประวัติเครดิตหรือความสามารถในเครดิตที่เครดิต ผู้ให้บริการได้รับอนุญาตให้แลกเปลี่ยนภายใต้พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว

9. ข้อมูลผู้ใช้บริการ

9.1 การรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูล

9.1.1 ผู้ให้บริการอาจได้รับอนุญาตตามจำเป็นที่กำหนดในกฎหมายการเก็บรวบรวมการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ (ซึ่งอาจจะรวมถึงที่อยู่ IP การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต) เพื่อวัตถุประสงค์:

ก) ดำเนินการ Integrated Public Number Database (IPND) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสาธารณะทั้งหมดของผู้ใช้บริการ

ข) องค์กรบริการฉุกเฉิน

ค) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องการบังคับใช้กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ๆ

9.2 การเลือกไม่ใช้

9.2.1 ถ้าผู้ใช้บริการประสงค์จะรับการสื่อสารเกี่ยวข้องกับบัญชีหรือความถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ใช้บริการอาจขอไม่ให้รับการสื่อสารอื่น ๆ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะไม่เรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับการดำเนินการตามคำขอให้เลือก

9.3 การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ

9.3.1 หากผู้ใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดาคุณมีสิทธิได้รับ ไปที่:

ก) สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ ข้อมูลที่ถือโดย 9t.com เว้นแต่ว่าผู้ให้บริการจะได้รับอนุญาตหรือบังคับโดยกฎหมายที่บังคับใช้ปฏิเสธการเข้าถึงดังกล่าว และ

ข) แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือโดย 9t.com

9.4 การให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ

9.4.1 หากผู้ใช้บริการไม่ได้ให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการขอแล้วผู้ให้บริการอาจปฏิเสธที่จะจ่ายหรือ จำกัด การจัดหาให้ลูกค้าเครดิตส่วนบุคคลหรือบริการ

9.5 คำประกาศ

9.5.1 ประกาศและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและจะส่งมอบให้หรือส่งทางไปรษณีย์หรือโทรสารหรือส่งอีเมลไปยังคู่สัญญาในที่นี้ที่อยู่ตามลำดับ

9.6 การมอบหมาย

9.6.1 ผู้ใช้บริการตกลงแน่นอนมอบหมายหรือโอนใด ๆ ของบริการที่จัดเตรียมโดย 9t.com ภายใต้ข้อตกลงบริการที่ได้รับจากการใช้งานนี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจาก 9t.com

9.6.2 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย 9t.com มีสิทธิ์กำหนดสิทธิประโยชน์และข้อผูกพันของเราในเรื่องนี้ที่ตกตกลงกับบุคคลที่สาม

9.6.3 ผู้ให้บริการยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนผู้ใช้บริการภาระผูกพันกับผู้รับโอน 9t.com ได้แก่ ดำเนินการรูปแบบการหักบัญชีธนาคารใหม่หากจำเป็น

10. ข้อกำหนดอื่น ๆ

10.1 สิทธิของผู้ให้บริการ

10.1.1 9t.com ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนใด ๆ ข้อมูลหรือวัสดุทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้ให้บริการอยู่ในดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวเห็นว่าไม่ชอบ, หยาบคายไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมไม่ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะเป็นสาระสำคัญหรือไม่ก็ตาม การเผยแพร่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย

10.1.2 9t.com ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบเนื้อหาที่ตีพิมพ์ในบริการ

10.1.3 อย่างไรก็ตาม 9t.com หรือตัวแทนของผู้ให้บริการมีสิทธิ์ตรวจสอบการส่งข้อมูลดังกล่าวหรือเนื้อหาที่เผยแพร่เป็นครั้งคราว

10.2 ความรับผิด

10.2.1 9t.com จะไม่รับผิดชอบในลักษณะใด ๆ หรือโดยวิธีการใด ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ที่เป็นผลเสียมาจากการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการหรือจากสินค้าใด ๆ หรือบริการที่ซื้อหรือได้รับหรือส่งข้อความ รับหรือทำรายการผ่านเข้า 9t.com หรือจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงการรับส่งข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลไปยังที่อยู่อีเมลของลูกค้าหรือผ่าน 9t.com การกระทำ (ไม่ว่าจะประมาทหรือไม่ก็ตาม) แม้ว่าผู้ให้บริการได้รับการแนะนำความเป็นไปได้ ค่าเสียหาย ดังกล่าว

10.2.2 9t.com ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลว อันเกิดจากการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุนอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ

10.2.3 ความรับผิดของผู้ให้บริการต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามคือ จำกัดเฉพาะการคืนเงินค่าบริการที่อธิบายไว้ในกำหนดการให้บริการ

10.3 ลำดับความสำคัญ

10.3.1 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันในเอกสารและ / หรือตารางเวลาดังต่อไปนี้ ลำดับความสำคัญมีผล:

ก) เว็บไซต์ 9t.com

ข) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ค) คำอธิบายการบริการ

ง) ดำเนินการข้อเสนอ 9t.com

10.4 การรับประกัน

10.4.1 9t.com รับประกันบริการตามที่ระบุไว้ในข้อรายละเอียดการบริการ

10.4.2 9t.com ไม่มีการรับประกันว่าจะให้บริการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการหรือว่าบริการจะไม่หยุดชะงักปลอดภัยหรือผิดพลาดอันเนื่องมาจากระบบการสื่อสารหรือซอฟต์แวร์

10.4.3 9t.com ไม่รับประกันใด ๆ สำหรับบริการหรือรายการใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ อาทิ การลบข้อมูล การกระทำปากเปล่าไม่มีลายลักษณ์อักษร

10.5 การชดใช้ค่าเสียหาย

10.5.1 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ 9t.com รวมทั้งค่าทนายความ กรณีที่การละเมิดข้อตกลงนี้เกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีของผู้ใช้บริการ

10.6 ขั้นตอนการร้องเรียน

10.6.1 ผู้ให้บริการมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการ สามารถร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วและน่าพอใจ ถ้าผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ +66(0)45-959612 หรือส่งอีเมลไปที่ support@9t.com

10.6.2 ผู้ให้บริการจะตอบสนองต่อคำร้องเรียนภายใน 21 วันทำการ

10.6.3 หากผู้ใช้บริการไม่พอใจกับการตรวจสอบของผู้ให้บริการและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน กรุณาติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

10.7 การรับประกันบริการผู้ใช้บริการ

10.7.1 การรับประกันบริการผู้ใช้บริการเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

10.8 กฎหมายที่ใช้บังคับ

10.8.1 ข้อตกลงนี้จะถือว่าได้รับการคุมครองตามกฎหมาย การตีความตามกฎหมายรวมทั้งความขัดแย้งทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย แต่ละฝ่ายยื่นต่อเขตอำนาจศาลของราชอาณาจักรไทย

10.9 ความสามารถทางกฎหมาย

10.9.1 ผู้ใช้งานยืนยันว่าได้รับอนุญาตเป็นตัวแทน อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์และมีความสามารถทางกฎหมายในการทำข้อตกลงนี้